Monday, January 4, 2016

Chandi Charitar 2

ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ-੨॥
 ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ॥
 ੴ 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹ ॥
ਅਥ ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖਯਤੇ ॥
ਨਰਾਜ ਛੰਦ ॥
 ਮਹਿਖ ਦਈਤ ਸੂਰਯੰ ॥ ਬਢਿਓ ਸੁ ਲੋਹ ਪੂਰਯੰ ॥ 
ਸੁ ਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀਤਯੰ ॥ ਤ੍ਰਿਲੋਕ ਰਾਜ ਕੀਤਯੰ ॥੧॥

No comments: