ਅਥ ਪਖ੍ਯਾਨ ਚਰਿਤ੍ਰ ਲਿਖ੍ਯਤੇ | Charitropakhyan | Triya Charitar | Gurbani Katha

ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਖ੍ਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਮੰਤ੍ਰੀ ਭੂਪ ਸੰਬਾਦੇ


ਪ੍ਰਥਮ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here (ਚੰਡੀ ਚਰਿਤ੍ਰ)
ਦੁਤਿਯ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਤ੍ਰਿਤਯ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਚਤੁਰਥੇ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਪੰਚਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਖਸਟਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਸਪਤਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਅਸਟਮੇ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਨੌਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਦਸਮੋ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਗ੍ਯਾਰਵੇ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਇਕਹਤਰੌ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਦੋਇ ਸੌ ਛਿਆਸਠਿ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਤੀਨ ਸੌ ਤਿਹਤਰਿ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here
ਚਾਰ ਸੌ ਚਾਰ ਚਰਿਤ੍ਰ    Click Here